TRAO ĐỔI THÔNG TIN  

TRÊN MỘT NỀN TẢNG

Mọi cuộc giao tiếp, trao đổi, ký duyệt đều được thực hiện trên một nền tảng duy nhất dễ dàng tra cứu lại thông tin cần thiết.


Thảo luận


Chữ ký


Khảo sát

ỨNG DỤNG TRAO ĐỔI - GIAO TIẾP

    

  Giao tiếp nội bộ và ký duyệt nhanh chóng.

  Cho phép tạo nhiều cuộc thảo luận nội bộ như một công cụ trao đổi công việc
Liên kết với email gửi khách hàng trong đoạn hội thoại để bất kỳ nhân viên liên quan nào cũng có thể theo dõi

  Lãnh đạo các cấp có thể nhận, ký và phê duyệt tài liệu trực tuyến dù ở bất cứ nơi đâu

TRẢI NGHIỆM ỨNG DỤNG TRAO ĐỔI - GIAO TIẾP
  
Trải nghiệm miễn phí các ứng dụng

      


    
    Dùng Thử Miễn Phí    
   

Chuyển đổi số để Quản trị doanh nghiệp trong vòng 3 nốt nhạc