Xuất lại hóa đơn chi phí cho khách hàng

Trong nhiều trường hợp, nhân viên phải ứng trước tiền cá nhân khi thực hiện một dự án nào đó với khách hàng. Ví dụ một bên tư vấn dịch vụ (là đối tác của bạn) đã trả tiền trước cho một khách sạn để tiện làm việc trên trang web của khách hàng bạn. Là một công ty, bạn muốn lập hóa đơn chi phí đó và gửi cho khách hàng của mình.

Cấu hình chi phí 

Để theo dõi và lập hóa đơn chi phí, bạn sẽ cần sử dụng phân hệ Odoo Chi phí (Expenses). Để cài đặt, đi tới Ứng dụng (Apps) >  Chi phí (Expenses) để cài đặt nó.

Bạn cũng cần kích hoạt tính năng tài khoản phân tích để liên kết chi phí với đơn bán hàng. Để thực hiện, hãy đi đến Hóa đơn (Invoicing) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và tick vào Kế toán phân tích (Analytic Accounting) để kích hoạt.

Thêm chi phí vào đơn đặt hàng của bạn

Từ phân hệ Odoo Chi phí (Expense), bạn hoặc đối tác tư vấn của bạn có thể tạo một cái mới, ví dụ: chi phí khách sạn cho tuần đầu tiên trên trang web của khách hàng.

Sau đó, bạn có thể bổ sung thông tin mô tả có liên quan và chọn một sản phẩm hiện có hoặc tạo một sản phẩm mới từ đó.
../../../../_images/expense01.png

Ở ví dụ này, chúng tôi đã tạo một sản phẩm “Khách sạn”:
../../../../_images/expense02.png

Trong tab Lập hóa đơn (Invoicing), hãy chọn Số lượng (Delivered quantities) đã giao và chọn Theo giá gốc (At cost ) hoặc Giá bán (Sales price) tùy thuộc vào việc bạn muốn lập hóa đơn cho chi phí của mình hay giá bán đã thỏa thuận trước đó.
../../../../_images/expense03.png

Để sửa đổi hoặc tạo thêm sản phẩm, bạn có thể thực hiện Chi phí (Expenses) > Cấu hình (Configuration) >  Sản phẩm chi phí (Expense products).

Trở lại phân hệ Odoo Chi phí, thêm đơn đặt hàng bán ban đầu vào chi phí để gửi đi.

 ../../../../_images/expense04.png


Tiếp tục, sản phẩm có thể được gửi cho người quản lý để phê duyệt và đăng tải lên.

../../../../_images/expense05.png

../../../../_images/expense06.png

../../../../_images/expense07.png

Sau đó, nó sẽ được thể hiện trong đơn bán hàng và sẵn sàng cho việc lập hóa đơn.