Xử lý biên nhận trong một bước

Bạn không cần phải thiết lập cấu hình để nhận hành trong 1 bước. Vì các lô hàng đến mặc định được định cấu hình để nhận trực tiếp từ nhà cung cấp đến kho hàng.

Tuy nhiên, nếu các tuyến nâng cao đã được kích hoạt trước đó và đặt một cấu hình đầu vào khác trên kho của mình, thì bạn cần đặt lại về cấu hình biên nhận một bước. Bạn cần thực hiện theo các thao tác sau: ở phân hệ Kho (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Kho hàng (Warehouses) và chỉnh sửa kho hàng được đề cập.

Đặt tùy chọn Lô hàng đến (Incoming Shipments) thành Nhận hàng trực tiếp (1 bước) (Receive goods directly (1 step))
../../../../../../_images/one_step_011.png

Tạo một đơn hàng 

Để tạo Yêu cầu báo giá (Request for Quotation) hãy vào phân hệ Mua hàng (Purchase), nhấp vào Tạo (Create). Sau đó, thêm một số sản phẩm có thể lưu trữ để nhận và xác nhận RfQ .

Sau khi thao tác xong, bạn sẽ thấy 1 biên nhận được liên kết với đơn đặt hàng vừa tạo. Nếu bạn nhấp vào nút, bạn sẽ thấy đơn đặt hàng của mình.
../../../../../../_images/one_step_021.png

Xử lý biên nhận 

Ngoài ra, bạn cũng có thể hoàn tất biên nhận trực tiếp từ phân hệ Tồn kho (Inventory). Ở giao diện như bên dưới, bạn có thể nhấp vào nút 1 ĐỂ XỬ LÝ (1 TO PROCESS) thuộc bên dưới thẻ Biên lai (Receipts). Lúc này, bạn sẽ thấy các biên nhận của mình.
../../../../../../_images/one_step_031.png

Hãy nhấp chọn biên nhận mà bạn muốn xử lý, chọn Xác thực (Validate) để hoàn tất việc di chuyển trực tiếp vì các sản phẩm đến từ nhà cung cấp được coi là luôn có sẵn.

Ghi chú 
Nếu bạn đã kích hoạt Vị trí lưu trữ (Storage Locations), bạn có thể nhấp vào menu biểu tượng 3 gạch bên cạnh Số lượng đã hoàn thành (Done quantity) để chỉ định (các) vị trí mà bạn đang lưu trữ (các) sản phẩm đã nhận.

../../../../../../_images/one_step_041.png
Sau khi bạn Xác thực (Validate) biên lai, các sản phẩm sẽ được chuyển từ Vị trí Nhà cung cấp (Supplier Location) đến Vị trí WH/Hàng tồn kho (WH/Stock Location). Lúc này bạn có thể thấy việc nhận đã chuyển sang trạng thái Xong (Done)
../../../../../../_images/one_step_051.png