Xem tỉ lệ Thành công/Thất bại

Để xem hiệu suất bán hàng của nhân viên, bạn có thể vào xem tỷ lệ Thắng/Thua.

Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến chế độ xem Pipeline của bạn trong tab Báo cáo (Reporting)

Từ đó, bạn có thể lọc những cơ hội mà bạn muốn xem, của bạn, những cơ hội từ kênh bán hàng, toàn bộ công ty của bạn,... Sau đó, bạn có thể nhấp vào bộ lọc và kiểm tra Thắng/Thua.

Bạn cũng có thể thay đổi Số đo (Measures) thành Tổng doanh thu (Total Revenue)

Bạn cũng có khả năng chuyển sang chế độ xem biểu đồ hình tròn