Thuế mặc định

Thuế mặc định (Default Tax) sẽ được xác định là loại thuế sẽ được chọn tự động khi không có thêm thao tác khác về việc chọn lựa sử dụng loại thuế nào. 

Ví dụ: Odoo sẽ điền trước trường Thuế (Taxes) bằng Thuế mặc định khi bạn tạo mới một sản phẩm hoặc thêm một sản phẩm mới trên hóa đơn.
Odoo tự động điền vào trường Thuế theo Thuế mặc định

Quan trọng 
Vị thế tài chính (Fiscal Positions) có bao gồm thuế mặc định. Do đó, nếu định vị tài chính được áp dụng cho một hóa đơn, Odoo sẽ áp dụng thuế liên quan thay vì Thuế mặc định, như đã được lập trong định vị tài chính


Cấu hình 

Thuế Mặc định (Default Taxes) được tự động thiết lập theo quốc gia được chọn khi tạo cơ sở dữ liệu của bạn hoặc khi thiết lập Gói Bản địa hóa Tài chính cho công ty của mình.

Để thay đổi Thuế mặc định, vào phân hệ Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > Thuế (Taxes) > Thuế mặc định (Default Taxes), chọn các loại thuế mặc định cho Thuế bán hàng (Sales Tax)Thuế mua hàng (Purchase Tax) và nhấp vào Lưu (Save).
Define which taxes to use by default on Odoo

Ghi chú
Cơ sở dữ liệu có nhiều công ty: các giá trị Thuế mặc định là dành riêng cho từng công ty.
=> Xem thêm 
Thuế 
Vị thế tài chính (phân phối các loại thuế và tài khoản)

Các gói bản địa hóa tài chính