Thêm điều khoản & điều kiện

Trong bất cứ hợp đồng nào, việc xác định rõ các điều khoản và điều kiện là điều cần thiết. Đó có thể là những điều khoản về thanh toán, giới hạn trách nhiệm và giao hàng giữa khách hàng và người bán. Mọi doanh nghiệp khi tiến hành bán hàng đều phải khai báo tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm và chính sách công ty. Mặt khác, khách hàng cũng cần lưu ý tất cả các điều kiện này trước khi tiến hành giao dịch bất cứ điều gì. 

Với hệ thống Odoo, bạn có thể dễ dàng thêm các điều khoản và điều kiện mặc định trên mọi báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn mà bạn quản lý 

Điều khoản và điều kiện mặc định

Cấu hình 

Đi tới Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và kích hoạt Điều khoản và điều kiện mặc định (Activate Default Terms & Conditions)

Lưu ý:
Tính năng này được kích hoạt thông qua Ứng dụng lập hóa đơn ( Invoicing App) chứ không phải qua Ứng dụng bán hàng (Sales app). Tuy nhiên, khi bạn cài đặt ứng dụng bán hàng, ứng dụng lập hóa đơn sẽ được tự động cài đặt theo

Điều khoản và điều kiện mặc định về báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn của bạn

Trong phần thiết lập của Ứng dụng lập hóa đơn ( Invoicing App) , bạn có thể bổ sung các điều khoản và điều kiện mặc định của mình.

Default Terms & Conditions on quotation on Odoo Sales
Các điều khoản và điều kiện này sẽ hiển thị ở mọi báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn bạn gửi khách


Điều khoản và điều kiện mặc định trên các mẫu báo giá của bạn

Trên thực tế, công ty bạn sẽ có nhiều điều khoản và điều kiện khác nhau để tùy chọn chọn đến khách hàng. Trên Odoo có thể đáp ứng yêu cầu đó của bạn
Add Default Terms & Conditions to your quotation templates on Odoo Sales

Quan trọng: Bạn có thể xem lại tài liệu Sử dụng mẫu báo giá, để nắm vững tính năng này.

Điều khoản & điều kiện chung 

Điều khoản và điều kiện chung trên trang web của bạn

Sử dụng Ứng dụng Trang web (Website app) để tạo trang điều khoản và điều kiện chung của riêng công ty bạn. Ví dụ: đây là trang điều khoản và điều kiện của Odoo:
General Terms & Conditions on your website

Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này cho các chân trang của tất cả các tài liệu của công ty bạn. Bố cục có sẵn trong Cài đặt chung (General Settings) trong danh mục Tài liệu kinh doanh (Business Document )

Ví dụ: chân trang này xuất hiện trong mọi tài liệu từ Odoo.

General Terms & Conditions in your business documents

Điều khoản và điều kiện chung dưới dạng tệp đính kèm trong email của bạn

Trên Odoo, bạn có thể đính kèm một tài liệu bên ngoài với các điều khoản và điều kiện chung khi bạn chuẩn bị gửi báo giá qua email cho khách hàng của mình.
General Terms & conditions as attachment in your email

Điều khoản và điều kiện chung dưới dạng tệp đính kèm trong các mẫu báo giá của bạn

Tạo và chỉnh sửa các mẫu email để đặt tệp đính kèm mặc định cho tất cả các email báo giá mà bạn sẽ gửi trong tương lai. Để thực hiện được, bạn phải đi tới Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Mẫu báo giá (Quotation templates) và tạo một mẫu báo giá mới hoặc sửa đổi mẫu hiện có. Trong tab Xác nhận (Confirmation), bạn có thể kích hoạt chữ ký trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đặt thư xác nhận, tại đây bạn cũng có thể cấu hình tệp đính kèm mặc định. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt các điều khoản & điều kiện chung của mình.

 General Terms & conditions as attachment in your quotation templates

Mẹo
Để tùy chỉnh các mẫu email, hãy kích hoạt chế độ nhà phát triển (developer mode)  và đi tới Cài đặt (Settings) > Kỹ thuật (Technical) > Email (Mail) > Mẫu (Templates).

Với Odoo Sales, giờ đây việc giải quyết các điều khoản và điều kiện trở nên rất đơn giản.

=> Xem thêm
Sử dụng các mẫu báo giá
Dùng chữ ký điện tử để xác nhận đơn hàng
Thanh toán trực tuyến để xác nhận đơn hàng