Tạo tiềm năng/cơ hội từ email

Tự động tạo thẻ khách hàng tiềm năng sẽ giúp tăng hiệu suất cho doanh nghiệp bạn. Theo mặc định, bất cứ email nào được gửi đến sales@ten_mien, hệ thống đều tạo ra một Cơ hội trong giao diện Cơ hội của Nhóm kinh doanh mặc định.

Cấu hình email ảo

Mỗi nhóm bán hàng đều có một email ảo để tự động tạo ra các thẻ Tiềm năng/Cơ hội tự động khi có người gửi email đến. Tính năng này giúp vô cùng tiện lợi nếu bạn điều hành nhiều Nhóm bán hàng cùng lúc. Người dùng có thể cấu hình mục này trong CRM (CRM) Cấu hình (Confuration) > Nhóm bán hàng (Sales Teams)

Configuring Sales Teams