Sử dụng thẻ giảm giá với máy quét mã vạch

Nếu bạn muốn bán sản phẩm của mình với một mã giảm hoặc chiết khấu. Ví dụ, trong trường hợp với một sản phẩm sắp hết hạn, bạn có thể sử dụng thẻ giảm giá. Chúng sẽ cho phép bạn quét mã vạch giảm giá.

Ghi chú:
Để sử dụng thẻ giảm giá, bạn cần sử dụng máy quét mã vạch.


Định danh mã vạch

Để thực hiện quét mã giảm bằng thẻ giảm giá, bạn cần tìm hiểu về định danh mã vạch. Giả sử bạn muốn giảm giá cho sản phẩm có mã vạch sau:
../../../../_images/discount_tags01.png

Bạn có thể tìm thấy Định danh mặc định (Default Nomenclature ) trong cài đặt của giao diện PoS của bạn.
../../../../_images/discount_tags02.png

Ví dụ, bạn muốn giảm giá 50% cho một sản phẩm, bạn phải bắt đầu mã vạch của mình bằng 22 (đối với định danh mã vạch giảm giá) và sau đó là 50 (đối với%) trước khi thêm mã vạch sản phẩm. Trong ví dụ của chúng tôi, mã vạch sẽ là:
../../../../_images/discount_tags04.png

Quét các sản phẩm và thẻ 

Trước tiên, bạn phải quét sản phẩm mong muốn (trong trường hợp ví dụ là trái chanh).
../../../../_images/discount_tags05.png

Sau đó, bạn hãy quét thẻ giảm giá. Giảm giá sẽ được áp dụng, lúc này bạn có thể hoàn tất giao dịch.
../../../../_images/discount_tags06.png