Quy trình chuyển hàng loạt

Ứng dụng chọn chuyển hàng loạt cho phép người phụ trách xử lý một loạt đơn đặt hàng giảm số lần họ phải đến cùng một địa điểm. giảm số lần anh ta phải đến cùng một địa điểm. Trong Odoo, điều này có nghĩa bạn có thể tập hợp một số lần chuyển thành cùng một đợt chuyển, sau đó xử lý nó, thông qua ứng dụng mã vạch hoặc trong chế độ xem biểu mẫu.

Thiết lập cấu hình chuyển hàng loạt 

Để kích hoạt tùy chọn lấy hàng theo lô, hãy đi tới Hàng tồn kho (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > tick chọn Lấy hàng theo lô (Batch Transfers)


Sau đó, đi đến Hàng tồn kho (Inventory) > Hoạt động (Operations) > Chuyển hàng loạt (Batch Transfers) > nhấn nút Tạo (Create)


Bây giờ, hãy xác định quyền chuyển lô hàng và loại chuyển bạn muốn bao gồm trong đợt. Để thêm các, click vào Thêm dòng (Add a line)


Trong ví dụ bên dưới, một bộ lọc đã được áp dụng để chỉ xem các lần chuyển trong bước Chọn (Select). Sau đó, các lần chuyển tiền khác nhau cần đưa vào đợt chuyển hàng loạt đã được chọn.


Để xem các sản phẩm để chọn cho các lần chuyển tiền khác nhau, hãy nhấp vào Chọn (Select). Nếu Đa vị trí (Multi-locations) đã được kích hoạt, tài liệu cũng hiển thị các vị trí mà chúng đã được đặt trước.


Tạo chuyển khoản hàng loạt từ chế độ xem danh sách chuyển khoản 

Từ Chế độ xem danh sách chuyển khoản (Transfers List View), hãy chọn các lần chuyển khoản sẽ được đưa vào Lô (Batch). Sau đó, chọn Thêm vào hàng loạt (Add to batch) từ danh sách Hành động (Action list).


Tiếp theo, xác định xem bạn muốn thêm các lần chuyển vào đợt chuyển hàng loạt dự thảo hiện có hay tạo một đợt chuyển mới

Xử lý chuyển hàng loạt 

Trong khi tập kết sản phẩm, bạn có thể chỉnh sửa việc chuyển lô và cập nhật Số lượng đã thực hiện (Quantity done) cho từng sản phẩm. Khi mọi yếu tố đã được chọn, nhấp chọn Xác thực (Validate) để các lần chuyển khác nhau có trong lô cũng được xác thực.


Trong trường hợp không thể chọn tất cả các sản phẩm, bạn có thể tạo các đơn đặt hàng tồn đọng cho từng lần chuyển riêng lẻ mà không thể xử lý hoàn toàn.


Xử lý chuyển hàng loạt từ ứng dụng mã vạch

Vào ứng dụng Mã vạch (Barcode), chọn menu Chuyển hàng loạt (Batch Transfers) 


Sau đó, bạn có thể nhập chuyển hàng loạt mà bạn muốn làm việc. Chuyển hàng loạt có thể dễ dàng được nhóm theo trách nhiệm nếu cần thiết.


Trong đợt chuyển hàng, sản phẩm được phân loại theo từng địa điểm. Tài liệu nguồn hiển thị trên mỗi dòng và mã màu giúp phân biệt chúng.


Để xem các sản phẩm để chọn từ một vị trí khác, hãy nhấp vào nút Tiếp theo (Next)


Khi tất cả các sản phẩm đã được chọn, bạn nhấp vào Xác thực (Validate) (ở trang cuối cùng) để đánh dấu quá trình chuyển hàng loạt đã hoàn tất.