Lập hóa đơn theo từng giai đoạn

Trong trường hợp các dự án có giá trị lớn hoặc quy mô lớn, bạn có thể sẽ cần lập hóa đơn theo từng mốc thời gian. Khi đó, mỗi giai đoạn sẽ đại diện cho một trình tự công việc rõ ràng để từng bước hoàn thành hợp đồng theo thỏa thuận của hai bên. 

Phương thức lập hóa đơn này phù hợp với các công ty/dự án đảm bảo thu được dòng tiền ổn định trong suốt thời gian thực hiện và khách hàng có thể theo dõi tiến độ của dự án và thanh toán thành nhiều đợt.

Tạo các sản phẩm (giai đoạn) quan trọng

Trong Odoo, mỗi giai đoạn trong dự án của bạn được coi là một sản phẩm. Để cấu hình sản phẩm hoạt động theo cách này, hãy chuyển đến bất kỳ biểu mẫu sản phẩm nào.

Bạn phải đặt loại sản phẩm là Dịch vụ (Service)  trong phần thông tin chung và chọn Các mốc (Milestones) trong tab bán hàng.
../../../../_images/milestone01.png

Các giai đoạn trong hóa đơn 

Từ đơn đặt hàng, bạn có thể chỉnh sửa thủ công số lượng đã giao khi bạn hoàn thành một giai đoạn quan trọng.
../../../../_images/milestone02.png

Sau đó, bạn có thể lập hóa đơn cho cột mốc đầu tiên đó.