Lập hóa đơn dựa trên thời gian và nguyên - vật liệu

Phương thức lập hóa đơn này thường được sử dụng ở các dự án có tính chất không thể ước tính chính xác khối lượng công việc, quy mô hoặc dự kiến các yêu cầu từ phía khách hàng có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.

Điều này khác với hợp đồng theo giá cố định, trong đó khách hàng sẽ đồng ý trả cho nhà thầu một khoản tiền để thực hiện các điều khoản theo hợp đồng và không cần quan tâm các nhà thầu sẽ trả lương cho nhân viên, nhà thầu phụ và các bên cung cấp vật liệu cho họ bằng cách nào.

Trong phần hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa một ví dụ là đơn vị tư vấn dịch vụ, và họ sẽ cần phải lập hóa đơn theo thời gian thực hiện, các chi phí khác nhau của họ (như vận chuyển, chỗ ở,...) và mua hàng. 

Cấu hình thời gian lập hóa đơn

Để theo dõi tiến độ của dự án, bạn cần cài đặt phân hệ Odoo Dự án (Project app), đi đến Ứng dụng (Apps) > Dự án (Project) để cài đặt.

Trong Dự án (Project), bạn cần sử dụng đến bảng chấm công. Vì vậy, hãy vào phần Dự án (Project) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và kích hoạt tính năng Timesheets

Lập hóa đơn cho thời gian thực hiện

Tại trang sản phẩm được đặt làm dịch vụ, bạn sẽ thấy 2 tùy chọn ở tab lập hóa đơn (Invoicing), tick vào Bảng chấm công về nhiệm vụ (Timesheets on tasks)Tạo nhiệm vụ trong dự án mới (Create a task in a new project)
../../../../_images/time_materials02.png

Bạn cũng có thể thêm task mới vào một dự án hiện có.

Sau khi đã xác nhận đơn đặt hàng,  bạn sẽ thấy hiển thị hai nút mới, một cho tổng quan dự án (Project(s) overview) và một cho nhiệm vụ hiện tại (1 tasks)
../../../../_images/time_materials03.png

Bạn có thể nhấp trực tiếp vào đó để thực hiện công việc của mình hoặc truy cập từ phân hệ Odoo Dự án (Project).

Trong bảng phân công công việc, bạn có thể chỉ định người sẽ thực hiện nhiệm vụ đó và thêm số giờ họ đã làm cho dự án này đến thời điểm hiện tại. 
../../../../_images/time_materials04.png

Từ bảng biểu này, bạn có thể lập hóa đơn cho những giờ làm đó.
../../../../_images/time_materials05.png

Cấu hình chi phí 

Để theo dõi và lập hóa đơn chi phí, bạn cài đặt phân hệ Chi phí (expenses app), đi tới Ứng dụng (Apps) ‣ Chi phí (Expenses) để cài đặt nó.

Ngoài ra, bạn cũng nên kích hoạt tính năng tài khoản phân tích để liên kết chi phí với đơn đặt hàng. Để kích hoạt, bạn cần đi đến Cài đặt Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và tick vào Kế toán Phân tích (Analytic Accounting

Thêm chi phí vào đơn đặt hàng của bạn 

Từ phân hệ chi phí, bạn hoặc đơn vị tư vấn dịch vụ có thể tạo đơn hàng cái mới, ví dụ: khách sạn cho tuần đầu tiên trên trang web của khách hàng.

Sau đó, bạn có thể nhập mô tả có liên quan và chọn một sản phẩm hiện có hoặc tạo mới sản phẩm ở ngay tại đó.
../../../../_images/time_materials06.png

Ở ví dụ này, chúng tôi đang tạo ra một sản phẩm khách sạn:
../../../../_images/time_materials07.png

Trong tab Lập hóa đơn (Invoicing), hãy tick chọn Số lượng đã giao (Delivered quantities), sau đó chọn Theo giá (At cost)  hoặc Giá bán (Sales price) tùy thuộc vào việc bạn muốn lập hóa đơn cho chi phí của mình hoặc giá bán đã thỏa thuận trước đó.
../../../../_images/time_materials08.png

Để sửa đổi hoặc tạo thêm sản phẩm, bạn đi đến Chi Phí (Expenses) > Cấu hình (Configuration) > Sản phẩm chi phí (Expense products)

Trở lại trang chi phí (Expenses) thêm đơn đặt hàng bán ban đầu vào chi phí để gửi.
../../../../_images/time_materials09.png

Tiếp tục, sản phẩm có thể được gửi cho người quản lý để phê duyệt và đăng tải lên.
../../../../_images/time_materials10.png

../../../../_images/time_materials11.png

../../../../_images/time_materials12.png

Sau đó, nó sẽ được thể hiện trong đơn bán hàng và sẵn sàng cho việc lập hóa đơn.

Hóa đơn mua hàng

Ở bước cuối cùng, bạn cần thêm vào đơn đặt hàng bán là các giao dịch mua, được thực hiện cho đơn đặt hàng đó.

Lúc này, bạn cần tính năng Phân tích mua hàng (Purchase Analytics), để kích hoạt nó, hãy chuyển đến Lập hóa đơn (Invoicing) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và tick chọn Phân tích mua hàng (Purchase Analytics)

Trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng, bạn đừng quên thêm tài khoản phân tích phù hợp.