Làm việc với số seri

Bạn có thể dùng tính năng theo dõi số seri để kiểm soát sản phẩm với số sê - ri trên từng giao dịch. Bạn có thể theo dõi vị trí hiện tại của sản phẩm và khi sản phẩm được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, hệ thống sẽ tự động xác định vị trí hiện tại của sản phẩm, dựa trên chuyển động cuối cùng của sản phẩm.

Tính năng quản lý bút toán kép của Odoo cho phép bạn vận hành các truy xuất nâng cao. 

Cấu hình 

Cấu hình ứng dụng

Trước tiên, bạn cần kích hoạt tính năng theo dõi số sê-ri. Trong phân hệ Hàng tồn kho (Inventory) chọn Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > đến mục Truy vết (Traceability) > chọn Số lô và Serial (Lots or Serial Numbers).> nhấp Lưu (Save).


Cấu hình sản phẩm

Sau đó bạn cần phải định cấu hình các sản phẩm bạn muốn theo dõi theo số sê-ri. Trong phân hệ Tồn kho (Inventory) > Dữ liệu gốc (Master Data) > Sản phẩm (Product) > Mở sản phẩm bạn chọn > Nhấp vào Sửa (Edit) > trong tab Tồn kho (Inventory), chọn theo lô (By Lots) hoặc Theo số sê-ri duy nhất (By Unique Serial Number) ở mục Truy vết (Traceability) > Nhấp vào Lưu (Save).Quản lý số seri

Biên lai

Để nhận một sản phẩm được theo dõi bằng số seri, bạn phải chỉ định số sê-ri của nó. Đối với Odoo, bạn có một số cách để làm như vậy:

  • Gán thủ công

  • Đa nhiệm vụ

  • Sao chép/dán từ tệp Excel

Dù bạn dùng cách nào để ấn định số seri, trước tiên bạn cần mở các thao tác chi tiết về việc lấy hàng của mình.


Gán thủ công các số seri khác nhau 

Khi mở phần thao tác chi tiết, bạn có thể click vào Add a line (Thêm một dòng). Sau đó, bạn sẽ có thể điền vào trường số seri. Sau khi hoàn tất, bạn có thể nhấp lại vào Add a line (Thêm một dòng) để đăng ký số seri mới.


Đa nhiệm vụ

Khi sử dụng tính năng gán nhiều số seri, Odoo sẽ tự động tạo các dòng cần thiết. Và để làm như vậy, bạn cần nhập số seri đầu tiên của bộ và số lượng sản phẩm bạn phải gán số seri.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Gán số sê-ri (Assign Serial Numbers) và Odoo sẽ thực hiện phần còn lại.Sao chép/Gán tệp từ excel 

Để sử dụng tính năng sao chép/dán, hãy mở bảng tính chứa các số sê-ri bạn nhận được và sao chép danh sách. Sau đó, dán chúng vào cột Tên lô/số sê-ri (Lot/Serial Number Name) của trình hướng dẫn. Làm như vậy, Odoo sẽ tự động tạo các dòng bạn cần.
Các loại hoạt động

Bạn cũng có khả năng xác định cách bạn sẽ quản lý lô cho từng loại hoạt động. Để xác định nó, hãy đi tới Cấu hình (Configuration) > Loại hoạt động (Operation Types)  trong ứng dụng Tồn kho (Inventory) 

Đối với mỗi loại, bạn có thể quyết định xem bạn có cho phép tạo số lô mới hay muốn sử dụng số lô hiện có. Theo mặc định, việc tạo các lô mới chỉ được phép khi tiếp nhận sản phẩm.


Tips 
Nếu bạn chuyển hàng giữa các kho và theo dõi sản phẩm theo lô, thì cũng có thể hữu ích khi cho phép sử dụng số lô hiện có trong biên lai.

Truy xuất nguồn gốc số seri

Sử dụng số seri cho phép bạn theo dõi nơi nhận sản phẩm, đặt trong kho, bán cho ai và vận chuyển đến đâu.

Để theo dõi một mặt hàng dễ dàng, thực hiện theo các thao tác sau : vào phân hệ Tồn kho (Inventory) > truy cập Dữ liệu chính (Master Data)Lô/Số sê-ri (Lots/Serial Numbers) và nhấp vào số seri tương ứng với tìm kiếm của bạn. Sau đó, mở thông tin Truy xuất nguồn gốc (Traceability). Tại đây, bạn sẽ thấy số seri đã được sử dụng trong tài liệu nào.


Và, nếu bạn muốn xác định vị trí một số seri, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào nút Vị trí (Location) có sẵn trên biểu mẫu số seri.