Làm tròn tiền mặt

Làm tròn tiền mặt (Cash rounding) là bắt buộc khi mệnh giá vật lý thấp nhất của tiền tệ, hoặc đồng xu nhỏ nhất, cao hơn đơn vị tài khoản tối thiểu.

Ví dụ: một số quốc gia yêu cầu các công ty của họ làm tròn lên hoặc xuống tổng số tiền của hóa đơn đến năm xu gần nhất, khi thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt.

Mỗi điểm bán hàng trong Odoo có thể được định cấu hình để áp dụng làm tròn tiền mặt cho tổng số hóa đơn hoặc biên lai của điểm đó.

Cấu hình 

Đi tới Điểm bán hàng (Point of Sale) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và kích hoạt Làm tròn tiền mặt (Cash Rounding), sau đó nhấp vào Lưu (Save)
 

Chuyển đến Điểm bán hàng (Point of Sale) > Cấu hình (Configuration) > Điểm bán hàng (Point of Sale), mở điểm bán hàng bạn muốn định cấu hình và bật tùy chọn Làm tròn tiền mặt (Cash Rounding)

Để xác định Phương pháp làm tròn , hãy mở danh sách thả xuống và nhấp vào Tạo và chỉnh sửa… .

Xác định ở đây Độ chính xác làm tròn (Rounding Precision)Tài khoản lãi (Profit Account) và Tài khoản thua lỗ  (Loss Account), sau đó lưu cả cài đặt Phương pháp làm tròn và Điểm bán hàng của bạn.

Tất cả tổng số tiền của điểm bán hàng này hiện thêm một dòng để áp dụng làm tròn theo cài đặt của bạn.

Ghi chú 
Điểm bán hàng của Odoo chỉ hỗ trợ Thêm đường làm tròn làm tròn (Add a rounding line)