Làm thế nào để thiết lập một phương thức phân phối?

Tổng quan 

Odoo có khả năng xử lý nhiều phương thức phân phối khác nhau, nhưng nó không được kích hoạt theo mặc định. Các phương thức phân phối không những có thể được sử dụng cho các đơn đặt hàng, giao hàng của bạn mà còn áp dụng trên thương mại điện tử của bạn.

Phương thức giao hàng cho phép bạn quản lý công ty đơn vị vận chuyển, giá cả và điểm đến. Bạn thậm chí có thể tích hợp Odoo với các chủ hàng bên ngoài để tính giá thực và giá đóng gói.

Cấu hình 

Cài đặt module kiểm kho 

Phương thức giao hàng  được xử lý bởi module Chi phí giao hàng (Delivery costs). Chọn phân hệ Ứng dụng (Apps) và tìm kiếm module. Bạn nên xóa bộ lọc Ứng dụng (Apps) để xem bộ lọc đó:


Ghi chú:
Nếu bạn muốn tích hợp các phương thức phân phối trong thương mại điện tử của mình, bạn sẽ phải cài đặt module Giao hàng thương mại điện tử (eCommerce Delivery)

Định cấu hình phương thức phân phối

Để định cấu hình phương thức phân phối, bạn hãy đến phân hệ Kho hàng (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Phương thức phân phối (Delivery Methods)

Trước tiên, hãy đặt tên và công ty vận tải.


Sau đó, bạn cần phải đặt giá. Nó có thể được cố định hoặc dựa trên các quy tắc.

  • Nếu đặt giá cố định, hãy tick chọn vào Giá cố định (Fixed price) và cần điền giá vào. Nếu bạn muốn giao hàng miễn phí với một đơn hàng có số tiền nhất định, hãy tick vào tùy chọn Miễn phí nếu Tổng số đơn hàng nhiều hơn (Free if Order total is more than) và đặt giá.

  • Nếu giá thay đổi theo quy tắc, tick chọn Dựa trên Quy tắc (Based on Rules), sau đó nhấp vào Thêm một mặt hàng vào quy tắc định giá (add an item to a pricing rule). Chọn một điều kiện dựa trên trọng lượng, khối lượng, giá cả hoặc số lượng.


Cuối cùng, bạn có thể giới hạn phương thức giao hàng ở một vài khu vực. Giới hạn này có thể  áp dụng cho một số quốc gia, tiểu bang hoặc thậm chí là mã zip. Tính năng này giới hạn danh sách các quốc gia trên thương mại điện tử của bạn.


Ghi chú
Bạn có thể tích hợp Odoo với đơn vị vận chuyển bên ngoài để tính giá thực và đóng gói cũng như xử lý việc in nhãn vận chuyển. Xem Cách tích hợp người gửi hàng bên thứ ba?

Quá trình giao hàng 

Bây giờ bạn có thể chọn Phương thức Giao hàng (Delivery Method) trên đơn đặt hàng của mình. Nếu bạn muốn lập hóa đơn chi phí giao hàng trên đơn hàng bán, hãy nhấp vào Đặt giá (Set price), nó sẽ thêm một dòng với tên của phương thức giao hàng là sản phẩm.


Vận chuyển 

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi phương thức giao hàng trên chính phương thức giao hàng.


Khi giao hàng, hãy kiểm tra Thông tin nhà cung cấp dịch vụ (Carrier Information), đơn vị vận chuyển giao hàng đã chọn