Làm cách nào để nhận thông tin đăng nhập DHL tích hợp với Odoo?

Để sử dụng API Odoo DHL, bạn sẽ cần:

  • ID trang web DHL.com

  • Mật khẩu DHL

  • Số tài khoản DHL

Nhận SiteID và mật khẩu cho các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ (Nước Anh và các quốc gia khác còn lại trên thế giới)

Bạn nên liên hệ với người quản lý tài khoản DHL và yêu cầu tích hợp cho API XML Express. Người presales sẽ cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập trực tiếp.


Lấy SiteID và mật khẩu cho tài khoản tại Hoa Kỳ 

Bạn cần để lại thông tin vào xmlrequests @ dhl . com cùng với đầy đủ chi tiết Tài khoản của bạn như số tài khoản, khu vực, địa chỉ,... để có Quyền truy cập API.