Kết nối IoT Boxes với cơ sở dữ liệu của bạn


Cài đặt Ứng dụng Internet of Things (IoT) trên Cơ sở dữ liệu Odoo của bạn.
../../../../_images/connect01.png
Truy cập Ứng dụng IoT và nhấp vào Kết nối trên trang IoT Boxes
../../../../_images/connect02.png
Làm theo các bước để kết nối IoT của bạn.

../../../../_images/connect03.png

Kết nối Ethernet 

  1. Tất cả các thiết bị khi kết nối với IoT Boxes đều cần các cổng kết nối bằng cáp (VD: ethernet, thiết bị usb, v.v.).

  2. Bật IoT Boxes

  3. Đọc Mã ghép nối từ màn hình hoặc máy in hóa đơn được kết nối với IoT Boxes
    ../../../../_images/connect04.png

4. Nhập mã ghép nối và nhấp vào nút Ghép nối (Pair button)

Lưu ý:
Hệ thống có thể sẽ có những thay đổi trong phần hướng dẫn kết nối. Nếu hiển thị màn hình của bạn khác với ảnh chụp màn hình, hãy đảm bảo rằng iot pairing mô-đun đã được cài đặt.

Kết nối wifi

1. Bật IoT Boxes
2. Sao chép mã thông báo
../../../../_images/connect05.png

3. Kết nối với Mạng WiFi IoT Box (đảm bảo không có cáp Ethernet được cắm vào máy tính của bạn).
../../../../_images/connect06.png
4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Trang chủ IoT (nếu nó không hoạt động, hãy kết nối với địa chỉ IP của hộp). Đặt tên cho IoT Boxes của bạn (không bắt buộc) và thêm mã thông báo, sau đó nhấp vào tiếp theo.

 ../../../../_images/connect07.png


Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng Runbot, đừng quên thêm -all hoặc -base vào mã thông báo (ví dụ: mã thông báo này http: //375228-saas-11-5-iot-f3f920.runbot16.odoo.com | 4957098401 sẽ trở thành http : //375228-saas-11-5-iot-f3f920-all.runbot16.odoo.com | 4957098401 ).

5. Chọn mạng WiFi bạn muốn kết nối (nhập mật khẩu nếu có) và nhấp vào Gửi (Submit). Bạn hãy chờ một vài giây trước khi được chuyển hướng đến cơ sở dữ liệu của bạn.


../../../../_images/connect08.png

Hộp IoT hiện lên

../../../../_images/connect09.png 
Lược đồ của IoT Boxes 

 ../../../../_images/connect10.png