Kết nối an toàn (HTTPS)

Nếu Thiết bị Trực tiếp đang được kích hoạt trong cài đặt Điểm bán hàng (ví dụ: sử dụng máy in ePos), HTTP sẽ trở thành hình thức mặc định.

Buộc Điểm bán hàng của bạn sử dụng kết nối an toàn (HTTPS)

Thêm khóa (key) mới trong Thông số hệ thống (System Parameters) để bắt buộc Điểm bán hàng của bạn sử dụng kết nối an toàn với hình thức HTTPS

Để làm được điều đó, bạn cần kích hoạt chế độ nhà phát triển , đi tới Cài đặt (Settings) >  Kỹ thuật (Technical)  > Thông số (Parameters) > Thông số hệ thống (System Parameters) , sau đó tạo một thông số mới, thêm các giá trị như bên dưới và nhấp vào Lưu (Save)

  • Key :point_of_sale.enforce_https

  • Value: True

=> Xem thêm
Chứng chỉ tự ký cho máy in ePos