Gửi báo giá từ CRM

Khi chăm sóc một khách hàng tiềm năng có thể bạn sẽ cần phải gửi cho họ những báo giá. Với Odoo, bạn có thể gửi trực tiếp từ CRM.

../../../../_images/send_quotes01.png

Tạo báo giá mới


Khi bấm vào một thẻ Cơ hội hoặc Tiềm năng, bạn sẽ thấy một nút Báo giá mới (New Quotation). Khi bấm vào nút này, một bảng mới sẽ mở ra, cho phép bạn tinh chỉnh thông tin báo giá.

../../../../_images/send_quotes02.png

Từ giao diện chính của thẻ Cơ hội, bạn có thể xem toàn bộ Báo giá liên quan đến cơ hội này qua nút thông minh (Smart Button) Báo giá

../../../../_images/send_quotes03.png

Đánh dấu Thành công/Thất bại

Theo quá trình chăm sóc định trước, người dùng có thể đánh dấu một cơ hội là Thành công hoặc Thất bại.

Nếu đánh dấu Thành công, thẻ sẽ được chuyển tự động qua cột Won trên giao diện Kanban. Nếu đánh dấu thất bại, thẻ sẽ tự động được lưu tru