Chuyển đổi Tiềm năng thành Cơ hội

Hệ thống có thể tạo mới các khách hàng tiềm năng (Tiềm năng) thay vì các cơ hội bán hàng, để giúp nhân viên kinh doanh có thêm một bước lọc trước khi chuyển đổi một Tiềm năng thành Cơ hội và gán cho đúng nhân viên kinh doanh.

Bạn có thể kích hoạt tính năng này trong giao diện Cấu hình (Configuration) > Thiết lập của CRM (CRM settings) Tính năng này sẽ áp dụng cho tất cả Nhóm bán hàng. Nhưng bạn có thể bật/tắt tính năng này trong từng giao diện cấu hình Nhóm bán hàng.

Cấu hình

Để bật tính năng này, bạn có thể vào CRM > Cấu hình (Configuration) > Thiết lập (Settings) và bật tính năng Tiềm năng (Leads)


Bây giờ trên thanh menu sẽ xuất hiện thêm menu Tiềm năng (Leads) cũng như thêm một menu phụ trong báo cáo.

Chuyển đổi một Tiềm năng thành một thẻ Cơ hội

Khi nhấn vào một thẻ Tiềm năng (Leads), bạn có thể chuyển đổi nó thành cơ hội và quyết định sẽ gán cho nhân viên bán hàng ban đầu hay thay đổi nhân viên khác, hoặc có nên tạo một khách hàng mới trong hệ thống hay không.

../../../../_images/convert03.png

Nếu bạn đã có một thẻ cơ hội với cùng tên khách hàng trong hệ thống, Odoo sẽ gợi bạn gộp hai cơ hội này với nhau. Theo cùng nguyên lý này, Odoo sẽ gợi ý bạn gộp các khách hàng trùng với khách hàng có sẵn trong hệ thống.

Gộp thẻ cơ hội

Odoo sẽ tự động gợi ý gộp các cơ hội có trùng địa chỉ email. Khi gộp các cơ hội này, Odoo sẽ giữ lại thông tin đầu tiên được tạo ra, và lưu thông tin trong thẻ cơ hội được tạo ra đầu tiên.

Các dữ liệu này sẽ không mất đi. Dữ liệu trùng sẽ được lưu trong phần khung chay của form view để người dùng truy cập lại sau.

../../../../_images/convert_04.png

Nếu bạn thấy một thẻ bị trùng và muốn gộp thủ công trước khi Odoo đề xuất, từ giao diện Danh sách, chọn những thẻ bạn muốn gộp, một nút bấm sẽ hiện ra. Bấm vào Thực hiện (Action) và chọn Gộp (Merge) .

../../../../_images/convert_05.png

Ghi chú:
Odoo cho phép gộp nhiều hơn 2 thẻ cơ hội.