Chương 3: Mời thành viên tham gia và phân quyền Trello