Chứng chỉ tự ký cho máy ePos

Máy in ePos được thiết kế đặc biệt cho mục đích hoạt động chung với hệ thống điểm bán hàng, hệ thống này sẽ gửi thông tin trực tiếp đến máy in.

Một số kiểu máy không yêu cầu IoT boxes, nhưng kết nối giữa trình duyệt web của bạn và máy in có thể sẽ yêu cầu có kết nối an toàn với giao thức HTTPS . Vì vậy, chứng chỉ tự ký là điều cần thiết khi bạn sử dụng máy in.

Vui lòng kiểm tra danh sách máy in ePOS Epson tương thích sau đây. Danh sách này bao gồm các mô hình sau:

 • TM-H6000IV-DT (Chỉ dành cho máy in hóa đơn)

 • TM-T70II-DT

 • TM-T88V-DT

 • TM-L90-i

 • TM-T20II-i

 • TM-T70-i

 • TM-T82II-i

 • TM-T83II-i

 • TM-T88V-i

 • TM-U220-i

 • TM-m10

 • TM-m30

 • TM-P20 (kiểu Wi-Fi®)

 • TM-P60II (Biên nhận: kiểu Wi-Fi®)

 • TM-P60II (Peeler: kiểu Wi-Fi®)

 • TM-P80 (kiểu Wi-Fi®)

 

Tạo chứng chỉ tự ký 

Truy cập vào cài đặt của máy in ePOS thông qua trình duyệt web của bạn, bằng cách điều hướng đến địa chỉ IP của máy in, chẳng hạn như http://192.168.1.25.

Ghi chú
+ Máy in tự động in địa chỉ IP trong khi khởi động.
+ Bạn nên gán một
địa chỉ IP cố định cho máy in từ bộ định tuyến.

Đi tới Xác thực (Authentication) > Danh sách chứng chỉ (Certificate List) và tạo một Chứng chỉ tự ký (Self-Signed Certificate) mới .

 • Tên chung (Common Name): ví dụ: địa chỉ IP của Máy in ePos,192.168.1.25

 • Thời hạn hiệu lực (Validity Period) :10

Tạo và khởi động lại máy in, đi tới Bảo mật (Security) > SSL / TLS, và kiểm tra xem Chứng chỉ tự ký (Selfsigned Certificate) có được hiển thị hay không.

Xuất chứng chỉ tự ký 

Để không phải chấp nhận chứng chỉ tự ký nhiều lần, bạn có thể xuất nó và sau đó nhập vào trình duyệt web hoặc di động của mình. Để thực hiện được, hãy truy cập cài đặt của máy in ePOS và thao tác như tạo chứng chỉ tự ký. Sau đó, chấp nhận chứng chỉ tự ký đó.

Ghi chú
Bạn cần lưu ý rằng giao thức hiện là HTTPS .

 

Nhấp vào Kết nối không an toàn (Connection is not secure) > Chứng chỉ không hợp lệ (Certificate is not valid)

Chuyển đến tab Chi tiết (Details) và nhấp vào Xuất (Export) Chọn X.509 trong cơ sở 64 và lưu nó.


Nhập chứng chỉ tự ký vào window (Sử dụng Chrome)

Trong trình duyệt Chrome của bạn, đi tới Cài đặt (Settings) > Quyền riêng tư và bảo mật (Privacy and security) > Bảo mật (Security) > Quản lý chứng chỉ (Manage certificates)

Chuyển đến tab Tổ chức phát hành (Authorities) > nhấp Nhập (Import) > chọn tệp trước đó của bạn. Chấp nhận tất cả các cảnh báo, sau đó khởi động lại trình duyệt của bạn.

Nhập chứng chỉ tự ký vào thiết bị Android của bạn 

Trên thiết bị Android của bạn, hãy mở cài đặt và tìm kiếm chứng chỉ . Sau đó, nhấp vào Chứng chỉ AC (Certificate AC) (được cài đặt từ bộ nhớ thiết bị) và chọn chứng chỉ.