Cách nhập sản phẩm có danh mục và biến thể

Mẫu nhập dữ liệu được cung cấp trong Công cụ nhập (Import Tool), gồm nhiều mẫu phổ biến nhất thuận tiện cho việc nhập liệu của bạn (gồm: danh bạ, sản phẩm, bảng sao kê ngân hàng,...). Bạn có thể mở chúng bằng bất kỳ phần mềm bảng tính nào (Microsoft Office, OpenOffice, Google Drive,...).


Cách tùy chỉnh tệp mẫu

  • Loại bỏ các cột bạn không cần. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên xóa cột ID (lý do được giải thích ở phần dưới).

  • Đặt một ID duy nhất cho mọi bản ghi bằng cách kéo trình tự ID xuống.

  • Không thay đổi nhãn của các cột bạn muốn nhập. Nếu không, Odoo sẽ không nhận diện được dữ liệu và bạn phải tự thiết lập lại chúng trong bảng tính nhập

  • Hãy thoải mái thêm các cột mới, nhưng các trường cần tồn tại trong Odoo. Nếu Odoo không khớp tên cột với một trường, bạn có thể chỉnh sửa thủ công khi nhập bằng cách duyệt qua danh sách các trường có sẵn.

Tại sao lại là cột “ID”

ID đại diện cho dãy số duy nhất để nhận dạng cho mục hàng. Hãy sử dụng một phần mềm từ phần mềm trước của bạn để dễ dàng chuyển đổi sang Odoo.

ID không bắt buộc khi nhập, nhưng nó hữu ích trong nhiều trường hợp:

  • Cập nhật các lần nhập: bạn có thể nhập cùng một tệp nhiều lần mà không tạo bản sao.

  • Nhập các trường quan hệ (xem thông tin bên dưới).

Nhập các trường quan hệ

Một đối tượng Odoo luôn liên quan đến nhiều đối tượng khác (ví dụ: một sản phẩm được liên kết với danh mục sản phẩm, thuộc tính, nhà cung cấp, v.v.). Để nhập các quan hệ đó, trước tiên bạn cần nhập các bản ghi của đối tượng liên quan từ menu danh sách của chính chúng.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng tên của bản ghi liên quan hoặc ID của bản ghi đó. ID chuẩn là khi hai bản ghi có cùng tên. Trong trường hợp như vậy, hãy thêm ”/ ID” vào cuối tiêu đề cột (ví dụ: đối với các thuộc tính sản phẩm: Thuộc tính sản phẩm / Thuộc tính / ID).