Bổ sung sản phẩm từ kho khác (P1)

Một trường hợp hay gặp ở các doanh nghiệp có nhiều nhà kho, trong đó có một kho trung tâm cung cấp hàng hóa cho nhiều cung cấp hàng hóa cho nhiều cửa hàng. Và trong trường hợp này, mỗi cửa hàng được xem là một kho cục bộ.

Trường hợp một cửa hàng muốn bổ sung sản phẩm, đơn đặt hàng sản phẩm đó sẽ gửi về kho trung tâm. Odoo cho phép người dùng dễ dàng thiết lập sự luân chuyển sản phẩm giữa các kho.

Cấu hình 

Để bổ sung từ một nhà kho khác, trước tiên bạn đến phân hệ Kho vận (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > Nhà kho (Warehouse), sau đó kích hoạt Lộ trình nhiều bước (Multi-Step Routes). Sau đó, nhấp vào Lưu (Save)để áp dụng cài đặt.
Bật Định tuyến nhiều bước trong cài đặt Khoảng không quảng cáo.

Để kiểm tra cấu hình ở tất cả kho hàng,  cũng trong phân hệ Kho hàng (Inventory) > vào Cấu hình (Configuration) > Nhà kho (Warehouse) 

Tạo kho hàng mới bằng cách nhấp vào Tạo (Create). Sau đó, đặt tên kho và tên rút gọn, bấm Lưu (Save) để hoàn tất việc tạo kho.

Sau đó, quay lại trang Nhà kho (Warehouse) và mở kho sẽ được bổ sung hàng hóa bởi kho khác, nhấp vào chỉnh sửa (edit). Trong tab Cấu hình Kho (Warehouse Configuration) ở trường Từ Nguồn bổ sung (Resupply From) và tick chọn kho cần lưu chuyển. 

Trường hợp một kho có thể được nhiều kho cung cấp đến, hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng kho. Cuối cùng, nhấp vào Lưu (Save) để áp dụng cài đặt. Giờ đây, Odoo biết những kho hàng nào có thể tiếp tế kho hàng này.
Cung cấp một kho với một kho khác trong tab Cấu hình kho.

Đặt lộ trình cho sản phẩm 

Sau khi định cấu hình (các) nhà kho để bổ sung, một lộ trình mới sẽ có sẵn được áp dụng cho tất cả các dạng sản phẩm. Lộ trình mới xuất hiện dưới dạng Cung cấp Sản phẩm từ [Tên Kho] (Supply Product from [Warehouse Name]) trong tab Kho vận (Inventory) trên biểu mẫu sản phẩm. Sử dụng quy trình Cung cấp Sản phẩm từ [Tên kho] (Supply Product from [Warehouse Name] với quy tắc sắp xếp lại hoặc quy trình thực hiện đặt hàng (MTO) để bổ sung kho bằng cách chuyển sản phẩm từ kho này sang kho khác.
Cài đặt lộ trình cho phép sản phẩm được cung cấp lại từ kho thứ hai.

Khi quy tắc sắp xếp lại sản phẩm được kích hoạt và sản phẩm đó có tuyến Sản phẩm cung cấp từ [Tên nhà kho] (Supply Product from [Warehouse Name]) được đặt, Odoo sẽ tự động tạo hai lần lấy hàng. Một lần lấy hàng là một lệnh giao hàng (delivery order) từ kho thứ hai, trong đó có tất cả các sản phẩm cần thiết, và lần lấy hàng thứ hai là một biên lai (receipt) với cùng sản phẩm ở lần 1 cho kho chính. Việc di chuyển sản phẩm từ kho thứ hai sang kho chính được theo dõi đầy đủ trong Odoo.

Trên các bản ghi chọn/chuyển do Odoo tạo ra, Tài liệu nguồn (Source Document) là quy tắc sắp xếp lại sản phẩm. Địa điểm giữa lệnh giao hàng và biên nhận là địa điểm trung chuyển.
Quy tắc sắp xếp lại tự động tạo hai biên lai cho hàng giữa các kho.

Lệnh nhập kho để cung cấp lại hàng của kho này cho kho khác.

Một biên lai cho cổ phiếu nhận được từ một nhà kho từ một nhà kho khác.